مقاله بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر نرخ موثر مالیاتی شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر نرخ موثر مالیاتی شرکت ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ موثر مالیاتی
مقاله گروه تجاری
مقاله سودآوری قبل از مالیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: امینی نیا میثم
جناب آقای / سرکار خانم: فدوی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر نرخ موثر مالیاتی شرکت ها می باشد. نمونه تحقیق شامل ۶۷ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ است و نرخ موثر مالیاتی از طریق تقسیم هزینه مالیات بر سود قبل از مالیات محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تفاوت میانگین دو جامعه و رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ موثر مالیاتی شرکت های عضو گروه به طور معناداری از شرکت های مستقل کمتر می باشد. همچنین، بین اثر متقابل سودآوری و گروه با نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد. به بیان دیگر، همبستگی مثبت بین سودآوری قبل از مالیات و نرخ موثر مالیاتی در شرکت های عضو گروه، تفاوت معناداری با شرکت های مستقل ندارد.