مقاله بررسی تاثیر عصاره گیاه کالیگونوم بر پارامترهای اسپرم و میزان مرگ سلولی برنامه ریزی شده در بافت بیضه موش مسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۴۲ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عصاره گیاه کالیگونوم بر پارامترهای اسپرم و میزان مرگ سلولی برنامه ریزی شده در بافت بیضه موش مسن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول اسپرم
مقاله عصاره گیاه کالیگونوم
مقاله پارامترهای اسپرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری جهرمی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدین منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: امانلو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مولی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: بتولی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آنتی اکسیدان ها از عناصر ضروری، برای حرکت اسپرم است. عصاره گیاه کالیگونوم دارای آنتی اکسیدان های مهمی چون کاتچین و کرستین است. هدف این مطالعه بررسی آثار عصاره گیاه کالیگونوم بر پارامترهای اسپرم و میزان مرگ سلولی برنامه ریزی شده در بافت بیضه موش مسن است.
مواد و روش ها: عصاره گیاه کالیگونوم در سه دوز ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم به موش های نر ۱۳-۱۱ NMRI ماهه تزریق شد. در این مطالعه ۲۵ سر موش به پنج گروه شامل کنترل، شم و سه گروه آزمون تقسیم شدند. گروه های آزمون دوز ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم از عصاره گیاه را به مدت ۵ هفته و به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. گروه شم نیز حلال دی متیل سولفوکسید را به شکل داخل صفاقی دریافت کرد. یک هفته پس از اتمام تزریقات و پس از جداسازی اپیدیدیم، پارامترهای اسپرم در گروه ها بررسی شد. در هر موش یکی از بیضه ها برای انجام پاساژ بافتی و رنگ آمیزی تانل در تثبیت کننده بوئن قرار داده شد.
نتایج: پارامترهای اسپرم شامل تحرک، میزان بقا و ریخت شناسی طبیعی اسپرم در گروه تیمار شده با دوز ۳۰ میلی گرم در کیلوگرم نسبت به سایر گروه به صورت معنی دار بهبود پیدا کرد (P£۰٫۰۵). همچنین رنگ آمیزی تانل و شمارش تعداد سلول های دچار مرگ سلولی برنامه ریزی شده در بافت بیضه هر یک از گروه های مورد مطالعه، نشان دهنده کاهش معنی دار این پارامتر در گروه تیمار شده با دوز ۳۰ میلی گرم در کیلوگرم نسبت به سایر گروه ها بود (P£۰٫۰۵).
نتیجه گیری: دوز ۳۰ میلی گرم در کیلوگرم از عصاره گیاه کالیگونوم منجر به بهبود کیفیت اسپرم و کاهش میزان مرگ سلولی برنامه ریزی شده در سلول های بافت بیضه می شود.