مقاله بررسی تاثیر عصاره استاندارد جینسنگ پاناکس (G115) بر شاخص های التهاب سیستمی خفیف در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲، کارآزمایی بالینی دوسوکور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عصاره استاندارد جینسنگ پاناکس (G115) بر شاخص های التهاب سیستمی خفیف در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲، کارآزمایی بالینی دوسوکور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره استاندارد جینسنگ
مقاله دیابت
مقاله التهاب سیستمی خفیف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عالیپور میثم
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکرکیش مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی زاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: التهاب سیستمی یک نقش کلیدی در پیشرفت بیماری های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عصاره استاندارد جینسنگ (G115) بر شاخص های التهاب سیستمی خفیف در بیماران دیابتی نوع دو بود. مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور روی ۴۰ بیمار دیابتی نوع دو (۲۸ زن و ۱۲ مرد) انجام گردید. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله روزانه ۳۰۰ میلی گرم (۳ کپسول ۱۰۰ میلی گرمی) عصاره استاندارد جینسنگ و گروه کنترل، معادل آن دارونما دریافت کردند. پس از ۸ هفته شاخص های تن سنجی، هموگلوبین گلیکوزیله، اینترلوکین ۶، فاکتور نکروز توموری a ((TNF-a و ((hsCRP) high sensitive C-Reactive Protein) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در بررسی حاضر بین میزان وزن،BMI ،WHR ، هموگلوبین گلیکوزیله و TNF-a در گروه مورد و شاهد، قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی داری دیده نشد. کاهش معنی داری درIL-6 (1.17±۸٫۴۳ در برابر ۱٫۳۹±۶٫۷۹ نانوگرم در لیتر) و hsCRP ( 3.61±۰٫۴۹در برابر ۳٫۰۳±۰٫۳۳ میلی گرم در صد میلی لیتر) در گروه مورد در پایان مطالعه نسبت به شروع مطالعه به دست آمد. هم چنین، تفاوت معنی داری در IL-6) (1.39±۶٫۷۹ در برابر ۷٫۸۵±۰٫۶۹ نانوگرم در لیتر) و hsCRP (3.03±۰٫۳۳ در برابر ۳٫۴۹±۰٫۳۹ میلی گرم در صد میلی لیتر) در پایان مطالعه بین دو گروه مورد و شاهد وجود داشت.
نتیجه گیری: مصرف عصاره استاندارد جینسنگ به مدت ۸ هفته سبب کاهش IL-6 و hsCRP در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو گردید. بنابراین، مصرف عصاره استاندارد جینسنگ می تواند نقش محافظت کننده در برابر عوارض بیماری دیابت نوع دو داشته باشد.