مقاله بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) برسطح پلاسمایی هورمون های محور هیپوفیز تیروئید و برخی از آنزیم های کبدی در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) برسطح پلاسمایی هورمون های محور هیپوفیز تیروئید و برخی از آنزیم های کبدی در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزنه
مقاله هورمون های تیروئیدی
مقاله آنزیم های کبدی
مقاله موش صحرایی
مقاله TSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابا حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده نیره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزنه از گیاهان دارویی به شمار می آید که در این تحقیق تاثیر عصاره آبی الکلی این گیاه بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدی T3، T4 و هورمون TSH و نیز آنزیم های کبدی، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) بررسی شد. در این مطالعه از ۴۰ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی  210±۱۰گرم استفاده گردید. حیوانات به ۵ گروه ۸ تایی تقسیم شدند. حیوانات گروه تجربی به ترتیب دوزهای ۲۵ mg/kg و  50و  100عصاره گزنه را به صورت تزریق درون صفاقی و به مدت ۲۸ روز دریافت کردند. به حیوانات گروه شاهد فقط حلال دارو (آب مقطر) تزریق شد، وگروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. در پایان دوره آزمایش، خون گیری از قلب حیوانات انجام گرفت و سرم خونی استخراج گردید و سپس غلظت سرمی هورمون های T3، T4 و TSH به روش ELISA و آنزیم های کبدی به روش فتومتریک اندازه گیری شدند. نتایج با روش های آماری T-test و ANOVA تحلیل شد (p£۰٫۰۵). نتایج نشان داد که غلظت هورمون TSH در هر سه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری دارد.غلظت هورمون T4 در هر سه گروه تجربی و غلظت هورمون T3 در گروه های دریافت کننده دوزهای ۵۰ mg/kg و  100عصاره گیاه کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان دادند.میزان آنزیم های کبدی ALT، AST در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان ندادند، در حالی که میزان آنزیم ALP در گروه های تجربی و گروه شاهد، نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد. کاهش هورمون های تیروئیدی T4 و T3 می تواند به علت وجود ترکیباتی نظیر فلاونوئیدها، کومارین و ترکیبات استروئیدی باشد و افزایش هورمون TSH احتمالا می تواند به دلیل حذف اثر فیدبک منفی در محور HPT باشد و این در حالی است که گیاه گزنه اثری بر روی برخی از آنزیم های کبدی ندارد.