مقاله بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم تقارن اطلاعاتی
مقاله هزینه سرمایه سهام عادی
مقاله هزینه سرمایه سود انباشته
مقاله هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستایش محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رستم زاده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که پژوهش های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار معیار مختلف هزینه سرمایه شامل هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ۹۴ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۰ با استفاده از داده های ترکیبی حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سهام عادی و هزینه بدهی رابطه معنادار وجود دارد اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار دیگر هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سود انباشته و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که تعریف عملیاتی هزینه سرمایه بر وجود یا عدم وجود رابطه مذکور اثرگذار است.