مقاله بررسی تاثیر طب سوزنی برکاهش رفلکس تهوع حین قالبگیری آلژینات فک بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۶۰ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر طب سوزنی برکاهش رفلکس تهوع حین قالبگیری آلژینات فک بالا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب سوزنی
مقاله حالت تهوع
مقاله تکنیک قالب گیری دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری تهرانی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شیوع رفلکس تهوع حین قالبگیری های دندانپزشکی و با توجه به عوارض جانبی استفاده از روش های مرسوم کنترل تهوع استفاده از درمان های جایگزین منطقی به نظر می رسد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیرطب سوزنی بر روی افرادی که حین قالبگیری آلژینات فک بالا دارای حالت تهوع بودند در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع
Cross-Over انجام گرفت و جامعه مورد بررسی دانشجویان دندانپزشکی بودند که در هنگام قالبگیری آلژینات فک بالا رفلکس تهوع داشتند. میزان رفلکس به وسیله استاندارد GSI و GPI پنجگانه به صورت Objective توسط عمل کننده و همچنین به وسیله استاندارد VAS دهگانه به صورت Subjective توسط خود بیمار تعیین و ثبت شد. این بیماران وارد هر سه گروه شاهد، گروه تجربی یک و گروه تجربی دو شدند و تغییرات رتبه رفلکس در سه گروه با آزمون کروسکال والیس مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافته ها: تحقیق روی تعداد ۲۰ نفر و با توجه به نوع مطالعه و گروه ها ۶۰ نمونه انجام گرفت. رفلکس اولیه آن ها حین قالبگیری بر اساس مشاهده ۳٫۳±۰٫۲۲ بود و در گروه shams برابر با ۱٫۳۵±۰٫۵۳ که حدود ۵۹ درصد کاهش داشت (p<0.0001) و در گروه تجربی دو برابر با ۱ بوده که ۷۰ درصد کاهش داشت (p<0.0001) میزان رفلکس بر اساس مقیاس VAS در گروهshams 49 درصد و در گروه مورد ۱۰۰ درصد کاهش یافت. (p<0.0001)
نتیجه گیری : به نظر می رسد که طب سوزنی موجب کاهش رفلکس تهوع حین قالبگیری آلژینات فک بالا می شود.