مقاله بررسی تاثیر شیوه های تبلیغات پیشبردی بر جذب مشتریان شعب بانک سپه شهر اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۶۸ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شیوه های تبلیغات پیشبردی بر جذب مشتریان شعب بانک سپه شهر اردبیل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلیغات
مقاله فروش شخصی
مقاله پیشبرد فروش
مقاله روابط عمومی
مقاله بازاریابی مسقیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری میثم
جناب آقای / سرکار خانم: تاج زاده نمین ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبلیغات پیشبرد یکی از چهار عنصر اصلی ترکیب عناصر بازاریابی شرکت است. ابزارهای اصلی تبلغات پیشبردی، شامل پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی، بازاریابی مسقیم، آگهی های تبلیغاتی میباشند. این ابزارها در هماهنگی با یکدیگر، امکان نیل به اهداف ارتباطی شرکت را فراهم می سازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی عناصر تبلیغات پیشبردی (آمیخته ترفیع و تشویق) موثر در جذب مشتری در شعب بانک سپه در شهر اردبیل میباشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری: شامل کلیه افراد استفاده کننده از ۱۸ شعبه بانک سپه شهر اردبیل میباشد.حجم نمونه برآورد شده ۱۹۶ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ۲۷ سوالی محقق ساخته بود که عناصر تاثیر گذار در تبلیغات پیشبردی را در ۵ عنصر تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش، روابط عمومی، بازاریابی مسقیم مورد مطالعه قرار داد. ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرون باخ ۰٫۷۹۷ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد از دیدگاه افراد مورد مطالعه مولفه پیشبرد فروش بیشترین اثر را در جذب مشتریان داشته است.