مقاله بررسی تاثیر شیمی درمانی بر ابعاد عملکردی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شیمی درمانی بر ابعاد عملکردی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله شیمی درمانی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: میکاییلی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیلو مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه سرطان پستان مهم ترین عامل نگران کننده سلامتی زنان است و شیمی درمانی به دنبال سرطان پستان می تواند عمده ترین تاثیر را بر کیفیت زندگی بیماران داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر شیمی درمانی بر ابعاد عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد ۵۳ زن مبتلا به سرطان پستان کاندید شیمی درمانی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سرطان و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی سرطان پستان استفاده شد.
یافته ها: به طور کلی پس از چهار دوره شیمی درمانی، میانگین ابعاد عملکردی کیفیت زندگی شامل ابعاد: جسمی، اجتماعی، ایفای نقش، احساسی، شناختی و بعد جنسی به طور محسوسی نسبت به قبل از شیمی درمانی کاهش یافته بود (P=0.0001). نتایج آزمون تی زوجی تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی در مرحله قبل و بعد از چهار دوره شیمی درمانی نشان داد (P=0.0001).
نتیجه گیری: از آنجایی که شیمی درمانی باعث کاهش ابعاد عملکردی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی است، بنابراین لزوم انجام مداخلات پزشکی و پرستاری جهت حفظ کیفیت زندگی بیماران به شدت احساس می شود تا جایی که بیماران بتوانند در این دوره از درمان، نقش های خود را در خانواده و اجتماع به عهده گیرند.