مقاله بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۳۰۴ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش جریان خروجی تک گامی
مقاله شیب منحنی مشخصه رطوبتی
مقاله کیفیت آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: ضیائی علی نقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزایش جمعیت و کمبود آب شیرین برای آبیاری، یکی از راهکارهای ممکن استفاده از آب های غیرمتعارف (آب های شور و سدیمی) می باشد. برای استفاده از این آب ها باید ملاحظات و مطالعات خاصی در نظر گرفته شود. از آنجایی که بیشتر فرایندهای مربوط به آب و خاک در مزرعه در وضعیت غیراشباع صورت می گیرد و نیز مطالعات کمتری در این مورد نسبت به وضعبت اشباع وجود دارد، در این پژوهش هدف، بررسی تاثیرشوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع است. دو بافت لومی و شنی، دو سطح ۵ و ۲۰ برای SAR و دو سطح ۴ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر برای EC و آب معمولی با شوری بسیار کم برای این منظور به کار برده شد. از نمک های NaCl، CaCl2 و MgCl2 با نسبت Ca:Mg=2:1 برای تهیه تیمارها استفاده شد. پخشیدگی از روش جریان خروجی تک گامی در مکش ۱۵ بار اندازه گیری شد. مقادیر هدایت هیدورلیکی غیراشباع با استفاده از مقادیر پخشیدگی و شیب منحنی رطوبتی محاسبه شد. در هر دو خاک با افزایش SAR و کاهش EC، پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک کاهش یافته و این کاهش در رطوبت های کمتر، بیشتر مشاهده شد. خاک شنی کمتر از خاک لومی تحت تاثیر قرار گرفت. در مقایسه تیمارهایی که کمترین و بیشترین مقدار پراکندگی را در خاک ایجاد می کنند، مقادیر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع در خاک لومی حدود ۱۰۰% کاهش داشته است و برای خاک شنی در رطوبت های کم، مقادیر پخشیدگی حدود ۹۱% و هدایت هیدرولیکی غیراشباع حدود ۹۹% کاهش داشته است.