مقاله بررسی تاثیر شرایط کاری، روابط شغلی و نگرش نسبت به ایمنی بر روی حوادث و رفتارهای غیر ایمن شغلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت صنعتی از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شرایط کاری، روابط شغلی و نگرش نسبت به ایمنی بر روی حوادث و رفتارهای غیر ایمن شغلی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ ایمنی
مقاله روابط شغلی
مقاله حوادث شغلی
مقاله رفتارهای غیر ایمن شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاحی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آسیبها و حوادث شغلی همواره به عنوان یکی از مشکلات پر اهمیت در کارخانه ها و محیطهای کاری مطرح بوده است .اخیرا در ادبیات ایمنی شغلی ماهیت سازمانی حوادث صنعتی مورد تاکید قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق سنجش نگرش نسبت به ایمنی در بین کارگران، سرپرستان و مدیران در محیطهای کاری می باشد. همچنین روابط میان رفتارهای ناایمن و حوادث شغلی مورد بررسی قرار می گیرد. برای تعیین نگرش و ادراکات نسبت به ایمنی از پرسش نامه استفاده گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای تحلیل عاملی، ضریب همبستگی، رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA)  استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ ایمنی با حوادث شغلی و رفتارهای ناایمن رابطه معنی داری ندارد اما متغیر محیط کاری با حوادث شغلی و رفتار نا ایمن رابطه معنی دار دارد. همچنین میان متغیر روابط شغلی با حوادث شغلی و رفتار نا ایمن نیز رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی متغیرهای سن، تصدی شغلی و فرهنگ ایمنی به عنوان پیش بینی کننده های معنی دار شناخته نشدند. اما روابط شغلی و محیط کاری به عنوان پیش بینی کننده های معنی دار شناخته نشدند. در مورد سطوح مختلف سازمان نیز مشاهده گردید که تفاوت معنی داری میان دیدگاههای سطوح مختلف در زمینه ایمنی وجود ندارد.