مقاله بررسی تاثیر شبدر قرمز بر گرگرفتگی زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۵۲۱ تا ۵۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شبدر قرمز بر گرگرفتگی زنان یائسه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرگرفتگی
مقاله فیتواستروژن ها
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هنرجو منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گرگرفتگی از شایع ترین علایمی است که در ارتباط با یائسگی دیده می شود و می تواند باعث محرومیت از خواب، خستگی جسمی و روانی و اختلال در روابط بین فردی شود. در سالهای اخیر، تمایل به استفاده از جایگزین های هورمون درمانی و بویژه فیتواستروژنها جهت درمان این عارضه افزایش چشمگیری یافته است. در این مقاله تاثیر شبدر قرمز به عنوان یکی از منابع غنی فیتواستروژنها، بر شدت گرگرفتگی در زنان یائسه بررسی شده است.
روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور دارای گروه کنترل انجام شد. ۷۲ زن یائسه واجد شرایط، پس از ۲ هفته مشاهده و تعیین شدت اولیه گرگرفتگی ها به طور تصادفی در ۲ گروه دریافت کننده شبدرقرمز و دارونما به مدت ۸ هفته قرار گرفتند. شدت گرگرفتگی ها به صورت هفتگی توسط نمونه های مورد پژوهش و با استفاده از مقیاس یائسگی کوپرمن ثبت شد. از آزمونهای آماری من ویتنی و فریدمن جهت مقایسه بین گروهی و درون گروهی و نرم افزار آماری SPSS 18 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: ۵۵ نفر مطالعه را تکمیل کردند: ۲۸ نفر در گروه شبدر قرمز و ۲۷ نفر در گروه دارونما. در هر یک از گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی داری در توزیع فراوانی شدت گرگرفتگی ها در پایان هفته های ششم و دهم مطالعه در مقایسه با پایان هفته دوم ایجاد شده بود (P=0.001) و در پایان هفته دهم مطالعه، دو گروه از نظر شدت گرگرفتگی ها تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند (P=0.04).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مکمل شبدر قرمز تاثیر معنی داری بر شدت گرگرفتگی زنان یائسه در مقایسه با دارونما دارد.