مقاله بررسی تاثیر شاخص های فیزیولوژیکی رشد به کود زیستی میکروبی فسفاته حاوی روی و کود شیمیایی فسفر در لوبیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شاخص های فیزیولوژیکی رشد به کود زیستی میکروبی فسفاته حاوی روی و کود شیمیایی فسفر در لوبیا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبیا
مقاله وزن خشک کل
مقاله سرعت رشد محصول. کود شیمیایی کود زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرآخوری مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کود زیستی میکروبی فسفاته گرانوله و کود شیمیایی فسفره سوپرفسفات تریپل بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد لوبیا سفید رقم دانشجو در شهرستان مهران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از کود شیمیایی فسفر سوپر فسفات تریپل در ۵ سطح (عدم استفاده از کود شیمیایی، استفاده از ۲۵% کود شیمیایی فسفر، استفاده از ۵۰% کود شیمیایی فسفر، استفاده از ۷۵% کود شیمیایی فسفر، استفاده از ۱۰۰% کود شیمیایی فسفر و کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی در ۲ سطح (عدم استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته، استفاده از کود زیستی میکروبی فسفر) مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی نظیر وزن خشک کل، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت آسمیلاسیون خالص (NAR)، اندازگیری شدند. برای دست یابی به روند تغییرات تجمع وزن خشک اندام هوایی در طول فصل رشد معادلات متعددی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که تجمع ماده خشک تحت تاثیر تیمارهای کود شیمیایی فسفر و کود زیستی میکروبی فسفاته مصرفی قرار گرفته است، بطوری که سطوح ۷۵% و ۵۰% کود شیمیایی فسفر و همچنین استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته دارایی بهترین وضیعت بودند و بیشترین وزن خشک کل، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی گیاه، سرعت جذب خالص گیاه در این تیمار مشاهده شدند.