مقاله بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگار
مقاله اسپرم
مقاله نازایی مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: زعفری ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تعداد زیادی از مردان در سراسر جهان سیگار می کشند و به عنوان یک واقعیت شناخته شده است که دود سیگار، حامل بسیاری از مواد جهش زا و سرطان زا می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر کشیدن سیگار بر پارامترهای اسپرم انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی از فروردین تا دیماه ۱۳۹۰، ۱۸۸ مرد وارد مطالعه شدند. پارامترهای اسپرم، مطابق شاخص های سازمان جهانی بهداشت، جهت اسپرموگرام اندازه گیری و در دو گروه مردان سیگاری و غیر سیگاری با یکدیگر مقایسه شدند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. P-value کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که از مجموع ۱۸۸ مردی که مورد مطالعه قرار گرفتند، ۴۰ نفر (۲۱٫۷%) سیگاری و ۱۴۴ نفر (۷۸٫۳%) غیر سیگاری بودند. تفاوت آماری معنی داری در پارامترهای اسپرم در بین دو گروه وجود نداشت P<0.05)).
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما گزارش های مبنی بر تاثیر سیگار را به تنهایی بر پارامترهای اسپرم تایید نمی کند.