مقاله بررسی تاثیر سیستم هیدرولیک فرمان خودرو بر کاهش ارتعاش منتقله به دست و بازوی رانندگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سیستم هیدرولیک فرمان خودرو بر کاهش ارتعاش منتقله به دست و بازوی رانندگان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاش دست- بازو
مقاله فرمان خودرو
مقاله هیدرولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فروهرمجد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زین الدینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل پور یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتعاش بدن بویژه ارتعاش دست- بازو، یک فاکتور کلیدی در ایجاد عدم آسایش راننده است که می تواند مقدمه ایجاد بیماری های شغلی مرتبط و حوادث رانندگی باشد. در این مطالعه تاثیر سیستم هیدرولیک فرمان بر ارتعاشات منتقله به دست و بازوی راننده بررسی شده است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری آسان، در دو گروه خودروی کاملا همسان (۱۵ خودرو با فرمان هیدرولیک و ۱۵ خودرو غیرهیدرولیک) انجام شد. اندازه گیری ارتعاش فرمان در سه محور و در سه حالت معین حرکت خودرو با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج Bruel & Kjaer– 2231 انجام شد. نتایج با کمک نرم افزار SPSS و آزمون های تی و آنالیز واریانس دو طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: محور شتاب موثر برتر در دو نوع خودرو و در سه حالت اندازه گیری، محور Y به دست آمد. مقایسه نتایج با استاندارد ۴ ساعته نشان داد در تمامی موقعیت های اندازه گیری شده شتاب موثر (rms) کمتر از حدود مجاز مواجهه و حدود است (p<0.05) ولی در مقایسه با مقادیر استاندارد ۸ و ۱۶ ساعته تعدادی از موقعیت ها بیش از حدود مجاز و مراقبت (p<0.05) و تعدادی نیز دارای اختلاف معنی داری نبودند (p³۰٫۰۵) آنالیز واریانس دو طرفه نشان داد متغیرهای سیستم فرمان، سرعت و دنده، به تنهایی، همزمان و با اثر مشترک بر میزان ارتعاش منتقله به دست- بازوی راننده موثرند (p<0.05).
نتیجه گیری: برخلاف ارتعاش تمام بدن که محور برتر شتاب، محور Z است، در ارتعاشات فرمان، محور برتر، محور Y می باشد و فرمان های هیدرولیک می توانند به نحو موثری از انتقال ارتعاشات را به دست و بازوی راننده جاوگیری کنند و در خودروهای فاقد فرمان هیدرولیک کاهش ساعات کار می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی مفید مد نظر قرار گیرد.