مقاله بررسی تاثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس شادی
مقاله سرمایه اقتصادی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: خوشفر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جان علی زاده چوب بستی حیدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به علت اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، هدف تحقیق حاضر بررسی میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و تاثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر آن است. نوع روش تحقیق پیمایشی است. تعیین میزان تاثیر هر یک از این سه نوع سرمایه بر میزان احساس شادی، از مهمترین فرضیه های این تحقیق هستند. برای انجام این پژوهش، از یک نمونه ۳۸۰ نفری از ساکنان ۲۹- ۱۵ سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ کدام با شادی رابطه معناداری نداشتند. متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی به ترتیب اهمیت، تبیین کننده های شادی در این تحقیق بوده اند. مدل به دست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، ۲۲٫۵ درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند. به طور کلی، تمام انواع ذکر شده سرمایه با همدیگر وابستگی متقابل دارند و در طول زمان با داشتن درجات معینی به یکدیگر تبدیل می گردند و هر شکلی از آن به گونه ای می تواند آفریننده شادی باشد.