مقاله بررسی تاثیر سه تکنیک نوردهی و چرخه بارگذاری بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاس V که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۸ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سه تکنیک نوردهی و چرخه بارگذاری بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاس V
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزنشت
مقاله چرخه مکانیکی
مقاله Soft start
مقاله Conventional
مقاله Pulse

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوری عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش کاظمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: روش های متعددی برای مقابله با انقباض ناشی از پلیمریزاسیون وجود دارند. یکی از این روش ها اصلاح روش نوردهی و پلیمریزاسیون با دستگاه جدید نوری است که موثرتر، قابل حمل تر و بادوام تر بوده، گرمای کمتری تولید نماید. هدف از این مطالعه ارزیابی ریزنشت لبه ای ترمیم های کامپوزیت رزینی کلاس V با سه روش نوردهی و چرخه های مکانیکی بود.
مواد و روشها: در مطالعه تجربی آزمایشگاهی حاضر حفرات کلاس V به ابعاد ۲´۳´۱٫۵ میلی متر در سطح باکال و لینگوال در محل ۱٫۵ میلی متر بالای CEJ و ۱٫۵ میلی متر زیر CEJ در ۹۰ سطح دندان پرمولر کشیده شده انسانی آماده شدند. نمونه های مورد نیاز به کمک روش نمونه گیری آسان و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به ۹ گروه آزمایشی ۱۰تایی به منظور تعدیل اثر مخدوش کننده ها تقسیم شدند و با کامپوزیت رزینی Packable به همراه ادهزیو Tetric N-Bond و سه روش پلی مریزاسیون ](۳۰ ثانیه و Conventional 680 mw/cm2)، (۲۰ ثانیه و ۱۰+۶۸۰ mw/cm2 ثانیه نوردهی و Soft strat 380 mw/cm2) (30 ثانیه و ۱ ثانیه فاصله+ ۱ ثانیه نوردهی Pulse 680 mw/cm2)[ ترمیم شدند. سپس دندان ها تحت چرخه های مکانیکی ۰ و ۵۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰ قرار گرفتند و بعد به مدت ۲۴ ساعت در محلول فوشین ۲ درصد غوطه ور شدند. سپس دندان ها از وسط ترمیم از بعد باکولینگوال برش داده شده، میزان ریزنشت زیر استریومیکروسکوپ (StencSvII-Zeiss Germany) با بزگنمایی ۴۰X بررسی شد. داده های به دست آمده با آزمون Kruskal-wallis و آزمون Mann-Whitney تحت آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها: علیرغم تفاوت ساختاری لبه مینائی وعاجی در میزان ریزنشت تفاوت آماری معنی داری در ریزنشت لبه مینایی (دیواره اکلوزال) (P>0.05) و لبه عاجی (دیواره جینجیوال) (P>0.05) بین روش های پلیمریزاسیون و چرخه های مکانیکی مورد بررسی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: میزان ریزنشت لبه ای در روش نوردهی Soft Start در مقایسه با روش های Conventional و Pulse در ترمیم های کامپوزیت کلاس V تفاوت چشمگیری نداشت.