مقاله بررسی تاثیر سلول های اپی تلیال بر روی رگ زایی پرده آمنیون با استفاده از آزمون حلقه آئورت رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۷۲ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سلول های اپی تلیال بر روی رگ زایی پرده آمنیون با استفاده از آزمون حلقه آئورت رت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های اپی تلیال
مقاله پرده آمنیون
مقاله رگ زایی
مقاله آزمایش حلقه آئورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نژاد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بین امیر
جناب آقای / سرکار خانم: عاصی طهرانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پیروی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در خصوص رگ زایی پرده آمنیون پس از پیوند به عنوان جایگزین قرنیه گزارشات متناقضی وجود دارد. در این مطالعه برون تن، اثر سلول های اپی تلیال پرده آمنیون در القا یا مهار رگ زایی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: پرده های آمنیون با و یا بدون سلول اپی تلیال در دو حالت بالابودن سطح اپی تلیال و بالابودن سطح مزانشیمال درون پلیت های ۱۲ خانه کشت داده شدند. برای بررسی رگ زایی، حلقه های آئورت رت بر روی پرده های آمنیون کشت داده شده قرار گرفتند. داده ها به صورت وجود و یا عدم وجود رگ زایی طی ۷ روز گزارش شدند.
یافته ها: زمانی که پرده آمنیون همراه با سلول های اپی تلیال بود، در هر دو سطح اپی تلیال و مزانشیمال رگ زایی دیده نشد. پس از حذف سلول های اپی تلیال از پرده یآمنیون، در هر دو سطح اپی تلیال و مزانشیمال، نفوذ سلول های فیبروبلاستی دوکی شکل و شبیه اندوتلیال از حلقه آئورت، بعد از ۲ روز دیده می شد. پس از آن سلول ها در یک جهت رشد کردند و ساختارهای شبه مویرگی را تا روز هفتم تشکیل دادند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که سلول های اپی تلیال نقش کلیدی در القا و یا مهار رگ زایی پرده آمنیون دارند. هم چنین پرده آمنیون بدون سلول های اپی تلیال، بستر مناسبی برای رگ زایی می باشد. خاصیت دوگانه یپرده یآمنیون در رگ زایی قابل استفاده در موارد کلینیکی متعددی می باشد.