مقاله بررسی تاثیر سلامت دهان و دندان کودکان بر کیفیت زندگی خانواده در شهرستان آمل در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۶۲ تا ۶۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سلامت دهان و دندان کودکان بر کیفیت زندگی خانواده در شهرستان آمل در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت دهان
مقاله کیفیت زندگی
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیلچیان فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: جباری فر سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: لاریجانی میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوائی هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تاثیر سلامت دهان و دندان کودک بر کیفیت زندگی خانواده و ارتباط آن با شاخص های پوسیدگی دندان و مال اکلوژن دانش آموزان و وجود یا عدم وجود تروما در دانش آموزان بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی – مقطعی، تعداد ۲۱۰ دانش آموز ۱۱ – ۹ ساله از مدارس ابتدایی شهرستان آمل که دارای سلامت جسمی و روحی بودند، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه مقیاس تاثیر سلامت دهان و دندان کودک بر خانواده ( Family impact scaleیاFIS ) توسط دانش آموزان تکمیل گردید. شاخص dmft، DMFT (Decay, missing and filling teeth) و مال اکلوژن (بر اساس طبقه بندی آنگل) و وجود یا عدم وجود تروما دانش آموزان ثبت شد و اطلاعات آن توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ و آزمون (ANOVA) و Spearman در سطح معنی داری ۰٫۹۵ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: شاخص پوسیدگی دندان شیری (dmft) ارتباط معنی داری با نمره کل پرسش نامه FIS داشت p value£۰٫۰۰۳٫ ارتباط معنی داری بین وضعیت اقتصادی (p value= 0.2)، چندمین فرزند خانواده بودن (p value= 0.1)،(p value= 0.1) DMFT ، سن (p value= 0.9) و تعداد فرزندان (p value= 0.7) با نمره کل پرسش نامه FIS مشاهده نشد. ضریب همبستگی Spearman نشان داد که بین dmft با سن رابطه معنی دار وجود دارد (p value£ ۰٫۰۰۱).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، پوسیدگی دندان های شیری تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی خانواده این کودکان دارد. در عین حال مال اکلوژن و ترومای دندانی تاثیری بر کیفیت زندگی خانواده کودکان نداشت.