مقاله بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۲۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای منتخب
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط زیست
مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی
مقاله آلودگی شیمیایی آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کلامی سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طی دهه های اخیر در نتیجه فرآیند جهانی شدن، شاهد افزایش بی سابقه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده ایم. مع هذا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع آلودگی زا، هرچند که در تحریک روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها موثر می باشد، یکی از منابع مهم تخریب محیط زیست در کشور میزبان محسوب می شود. از جمله مصادیق مخرب محیط زیست آلودگی آب است که در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می باشد. در این راستا، بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست (آلودگی شیمیایی آب) هدف اصلی این مطالعه بوده است. بدین منظور ابتدا کشورها از لحاظ توسعه یافتگی به دو گروه شامل کشورهای عضو OECD و کشورهای غیر عضو OECD (شامل ایران) تفکیک شده و سپس براساس داده های تلفیقی (پانل) برای دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۹۶ ارتباط میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آلودگی آب بررسی شده است.
نتایج بدست آمده بیانگر آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای غیر عضو OECD می باشد. به عبارت دیگر در این کشورها بین جریان ورودی FDI با شاخص آلودگی شیمیایی آب، ارتباط مثبت تایید می شود. در حالی که در کشورهای عضو OECD، این ارتباط منفی تایید شده است.