مقاله بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۲۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه انسانی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله استان های توسعه یافته
مقاله استان های کمتر توسعه یافته
مقاله استان های توسعه نیافته
مقاله مدل پانل دیتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلی زاده مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه انسانی یکی از مهم ترین ابعاد و ظرفیت های موجود در رشد اقتصادی است که در رفع نابرابری ها نقش عمده ای دارد. با توجه به اینکه سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی می تواند نقش چشمگیری در توسعه داشته باشد، هدف این پژوهش علاوه بر مقایسه تطبیقی رشد و توسعه در استان های ایران، بررسی رابطه میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی و نیز تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان ها به صورت کمی برای پاسخ به این سوال بود: آیا رشد علمی در استان ها رشد اقتصادی را فراهم می کند؟ در این پژوهش از الگوهای اقتصادی و مدل داده های پانلی برای تعیین میزان رابطه میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی استفاده شد. جامعه آماری تمام استان های کشور بودند که طبق شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سه دسته استان های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می شوند. رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در سه گروه استان های یادشده طی دوره زمانی ۸۷ – ۱۳۷۹ آزمون و بررسی شد. نتایج نشان داد که شاخص سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی هر سه گروه داشت. البته، تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های توسعه یافته بیشتر از دو گروه دیگر بود و بخشی از شکاف توسعه ای را که میان سه گروه وجود دارد، می توان بر اساس شکاف موجود در شاخص سرمایه انسانی آن ها توضیح داد.