مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی، انجمن زنان مدیر کارآفرین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۳۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی، انجمن زنان مدیر کارآفرین)
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله بعد ساختاری
مقاله بعد رابطه ای
مقاله بعد شناختی
مقاله کارآفرینی زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سرابی سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع کارآفرینی زنان امروزه یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در حوزه مطالعات کارآفرینی است. بیش تر مطالعات انجام گرفته در زمینه کارآفرینی زنان متمرکز بر ویژگی های شخصیتی زنان کارآفرین و نیز محدودیت ها، موانع و چالش های پیش روی این زنان بوده است و می توان گفت ساختارهای احاطه شده اجتماعی در این میان، به عنوان عاملی مهم، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش به مطالعه نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی زنان پرداته است. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان. برای دستیابی به این هدف، فرضیه اصلی به صورت تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی زنان تعریف شد. جامعه آماری این پژوهش ۶۱ نفر از زنان عضو انجمن زنان مدیر کارآفرین است و داده های حاصله با استفاده از نرم افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم چنین برای دستیابی به تحلیل، تبیین و ارائه راهکار، حجم نمونه ای متشکل از ۱۰ نفر از زنان کارآفرین انتخاب شد که پاسخ دهندگان و به پرسش هایی در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته پاسخ گفتند.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان سرمایه اجتماعی و هر سه بعد آن (ساختاری، رابطه ای و شناختی) با کارآفرینی زنان برقرار است و در بررسی این که کدام یک از ابعاد سرمایه اجتماعی بیش ترین تاثیر را بر کارآفرینی زنان دارند، مشخص شد که در میان ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری دارای بالاترین تاثیر بر کارآفرینی زنان است و پس از آن بعد شناختی قرار دارد و بعد رابطه ای دارای کمترین تاثیر بر کارآفرینی زنان است.