مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت ها
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله رفتار رقابتی
مقاله میل رقابتی
مقاله اندازه رقابتی
مقاله پیچیدگی رقابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت ها می باشد که از لحاظ ماهیت کاربردی است. روش تحقیق به کار رفته، توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در نظرگرفته شده، ۶۰ نفر از مدیران شرکت های صنایع غذایی همدان می باشد. نمونه آماری این تحقیق ۵۲ نفر از مدیران شرکت های صنایع غذایی را شامل می شود. با استفاده از آزمون رگرسیون خطی، نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و رفتار رقابتی، ارتباط معناداری وجود دارد. و هم چنین بین سرمایه اجتماعی و میل رقابتی، بین سرمایه اجتماعی واندازه رقابتی، و نیز بین سرمایه اجتماعی و پیچیدگی رقابتی ارتباط معناداری وجود دارد.