مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته گری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در شهر صنعتی کاوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته گری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در شهر صنعتی کاوه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سرمایه ساختاری
مقاله سرمایه رابطه ای
مقاله سرمایه شناختی
مقاله خلاقیت کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیران محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: شوقی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نجم آبادی عامر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت، ایده پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری در سازمان می شود.
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته گری ایران در شهر صنعتی کاوه است.
روش: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی – علی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند، از نوع کمی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی. ال.اس ۲ در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه به وسیله شاخص های پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص پی. ال.اس بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت؛ در بخش دوم، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۱۰ نفر از کارکنان بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی، ۸۶ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است که سرمایه اجتماعی بر روی خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته گری ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: این پژوهش می تواند به مدیران صنایع ریخته گری ایران در شناسایی ضعف ها و قوت های ارتباطات افراد درون سازمان در جهت بروز رفتارهای خلاقانه کمک کند.