مقاله بررسی تاثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت آلومینیوم پارس شهر صنعتی کاوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت آلومینیوم پارس شهر صنعتی کاوه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله سبک رهبری
مقاله آلومینیوم پارس
مقاله رهبری تحول آفرین
مقاله رهبری تبادلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شوقی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نجم آبادی عامر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی در شرکت آلومینیوم پارس در شهر صنعتی کاوه در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت.
روش پژوهش: جامعه آماری تحقیق شامل ۶۵۰ نفر از کارکنان بود که از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ۲۴۲ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت.
یافته ها پژوهش: تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SMART PLS 2.0 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه به وسیله شاخص های پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در بخش دوم، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش تاثیر مثبت و معنادار سبک رهبری را بر فرهنگ سازمانی در جامعه پژوهش تایید کرد.