مقاله بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۷۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازمانی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله رسمیت
مقاله ماموریت
مقاله صنایع فلزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوقی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی طهمورث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی در صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ۴۷۰۰ نفر از کارکنان شاغل در صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی ۳۵۵ نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2.0 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه به وسیله شاخص های پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در بخش دوم، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش تاثیر معنادار ساختار سازمانی را بر فرهنگ سازمانی در جامعه مورد پژوهش تایید کرد.