مقاله بررسی تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژیم های آبیاری
مقاله تنش خشکی
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازپناهی بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نصری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم، آزمایشی در سال ۸۷-۸۶ در مزرعه آموزشی- تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراشد. فاکتورهای آزمایشی شامل رژیم آبیاری با ۴ سطح T1): آبیاری در ۴۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس در تمام دوره رشد (شاهد)، T3:، T2 به ترتیب آبیاری کافی تا گرده افشانی و عدم آبیاری تا ۶۰ درصد و ۷۵ درصد تخلیه رطوبتی تا پایان دوره رشد و T4: آبیاری تا گرده افشانی و عدم آبیاری از گرده افشانی تا پایان دوره رشد) و ژنوتیپ های مختلف گندم با ۵ سطح (پیشتاز، شیراز، بهار، چمران ولاین) Ws-82-9 بودند. صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه، طول سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته، طول پدانکل و وزن هزار دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد عملکرد، اجزای عملکرد، عملکردبیولوژیک، عملکردکاه، ارتفاع بوته و طول پدانکل به طور معنی داری تحت تاثیر رژیم های آبیاری قرار گرفت. همچنین اثر متقابل تنش خشکی و رقم، برای صفات عملکرد بیولوژیک، عملکردکاه، تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد دانه معنی دار شد. به طوری که بیشترین عملکرد دانه در رژیم آبیاری T1 (شاهد) مربوط به رقم بهار، در سطح آبیاری T2، متعلق به رقم پیشتاز، در رژیم آبیاری T3، به ترتیب مربوط به لاین Ws-82-9و پیشتاز و در رژیم آبیاری T4، متعلق به رقم چمران ولاین Ws-82-9 بود.