مقاله بررسی تاثیر رژیم اصلاح شده روی فراسنج های چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رژیم اصلاح شده روی فراسنج های چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله حبوبات
مقاله گلوکز ناشتا
مقاله فراسنج های چربی خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدمیشانی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورنیازی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری منفرد ایاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تاثیر رژیم غذایی اصلاح شده حاوی حبوبات روی پروفایل چربی خون در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بود. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر که به صورت مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی متقاطع انجام شد، ۲۴ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲، در دامنه سنی ۸۰-۵۰ سال انتخاب شدند. افراد به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده رژیم غذایی بر پایه تغییرات درمانی شیوه زندگی (کنترل) یا رژیم غذایی بر پایه تغییرات درمانی شیوه زندگی به همراه حبوبات (جایگزینی ۲ واحد حبوبات در سه روز هفته به جای واحد گوشت دریافتی در رژیم غذایی بر پایه تغییرات درمانی شیوه زندگی) تقسیم شدند. طول هریک از رژیم ها ۸ هفته بود که با یک دوره شستشوی ۴ هفته ای از هم جدا می شدند. در ابتدا و انتهای هر دو مرحله دریافت رژیم غذایی نمونه خون ناشتای افراد گرفته شد و گلوکز ناشتای سرم و فراسنج های چربی خون (کلسترول LDL-، تری گلیسرید سرم، کلسترولHDL-، کلسترول تام) اندازه گیری گردیدند. یافته ها: در رژیم غذایی تغییرات درمانی شیوه زندگی به همراه حبوبات، غلظت کلسترول تام و تری گلیسیرید در مقایسه با رژیم غذایی کنترل کاهش معنی داری یافت (۰٫۰۵>P). بعد از ۸ هفته مداخله غلظت گلوکز ناشتای سرم و کلسترول-LDL در هر دو رژیم غذایی در مقایسه با مقادیر پایه به طور معنی داری کاهش یافت (۰٫۰۵>P). در غلظت کلسترول-HDL، تغییر معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: جایگزین کردن ۲ واحد حبوبات در ۳ روز هفته در رژیم غذایی TLC منجر به بهبود کلسترول تام و تری گلیسیرید می گردد.