مقاله بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر ادم سندرم پیش از قاعدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب مکمل از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر ادم سندرم پیش از قاعدگی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادم
مقاله جدول پیش از قاعدگی ۲۰۰۵
مقاله سندرم پیش از قاعدگی
مقاله رویال ژلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تعاونی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: گوشه گیر سیداشرف الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسیاری از زنان در دوره قبل از قاعدگی ممکن است با تغییرات روحی روانی و جسمی زیادی مواجه شوند که باعث محدودیت در پذیرش مسوولیت های روزمره زندگی، مشاغل خارج از منزل و کاهش کیفیت زندگی شود. یکی از تغییرات جسمی این دوره پیدایش ادم می باشد و پیشگیری از پیدایش آن که اولین قدم در کاهش سندرم پیش از قاعدگی است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه از درمان های مکمل متعددی به منظور کاهش علائم مختلف سندرم پیش از قاعدگی از جمله ادم استفاده می گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر ادم سندرم پیش از قاعدگی، انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور با گروه کنترل بود. نمونه های مورد پژوهش ۱۱۰ دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی ساکن در خوابگاه های علوم پزشکی تهران بودند که به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو بخش مشخصات فردی و جدول پیش از قاعدگی ۲۰۰۵ بوده که در حین مداخله، بخش علامت ادم از نظر نشانه های: ورم پستان ها، نفخ، ادم و اضافه وزن به طور کلی در یک گزینه تحت عنوان علامت ادم در طول یک و دو سیکل قاعدگی به طور روزانه ثبت گردید. مداخله کپسول خوراکی رویال ژلی و دارونما به مدت ۲ سیکل قاعدگی صورت گرفت.
یافته ها: همگونی دو گروه از نظر مشخصات فردی و نمره ادم قبل از مداخله دو گروه مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت معنی داری بین دو گروه موجود نبود، پس از مداخله در پایان سیکل اول (P<0.01) و پایان سیکل دوم قاعدگی (P<0.01) تفاوت معنی داری بین دو گروه رویال ژلی و دارونما مشاهده شد.
نتیجه گیری: در این پژوهش تاثیر رویال ژلی خوراکی در کاهش میانگین نمره ادم سندرم پیش از قاعدگی مشهود بود. بنابراین این مداخله می تواند توسط تیم بهداشتی در مراکز درمانی و مراقبتی انجام گیرد. پیشنهاد می شود بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر سایر علائم سندرم پیش از قاعدگی نیز صورت گیرد.