مقاله بررسی تاثیر روش های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر روش های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های مطالعه
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانش آموزان متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: صمدیان مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر شیوه های مطالعه (مردر و پرسیدن دو جانبه) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورت پذیرفت آزمودنی های این پژوهش شامل ۸۰ نفر از دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان بناب در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ بودند. که بوسیله روش نمونه گیری تصادفی ۳ مدرسه انتخاب شد و از هر مدرسه، یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. دو کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به عنوان گروه گواه انتخاب شدند ابتدا از آزمودنی های هر سه گروه پیش آزمونی اجرا شد و سپس آموزش روش های مهارت های مطالعه بر روی گروه های آزمایشی در مدت ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای اجرا گردید و در پایان پس آزمون اجرا شد در این پژوهش مهارت های مطالعه به عنوان متغیر مستقل پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از آزمون t همبسته و ANCOVA استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان یادگیری دانش آموزان آموزش دیده به شیوه مهارت های مطالعه، با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.