مقاله بررسی تاثیر روش های اکسیداسیون پیشرفته بر حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر روش های اکسیداسیون پیشرفته بر حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب صنایع نساجی
مقاله حذف رنگ
مقاله اکسیداسیون پیشرفته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مفرد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میران زاده محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: پورقلی مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پساب صنعت نساجی یک فاضلاب پیچیده حاوی مواد شیمیایی مختلف و پساب های رنگی بوده و تخلیه آنها معضلات زیست محیطی شدیدی را به وجود می آورد. در این مطالعه استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته و یافتن بهترین روش جهت حذف رنگ فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی روی پساب صنایع نساجی کاشان در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم بسته انجام شد. با در نظر گرفتن مقدار ثابت دوز ازن و غلظت پراکسید هیدروژن در هر چهار روش اکسیداسیون پیشرفته شامل UV/O3، UV/H2O2، H2O2/O3، O3/UV/H2O2 در سه زمان واکنش ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه و در چهار ۴ pH، ۶، ۸ و ۱۰ تاثیر روش ها بر حذف رنگ بررسی شد و نتایج با روش اندازه گیری تکراری آمیخته مقایسه شد.
نتایج: یافته ها نشان داد درصد حذف رنگ برحسب نوع روش و زمان در روش O3/UV/H2O2 و زمان تماس ۳۰ دقیقه بیشترین میزان و در UV/H2O2 در زمان ۱۰ دقیقه کمترین میزان را داشت و به ترتیب ۸۹٫۲ و ۴۰٫۷ درصد به دست آمد. درصد حذف رنگ برحسب نوع روش و pH در روش UV/H2O2/O3 و pH=6 بیشترین میزان و در UV/H2O2 درpH=4  کمترین میزان را داشت و به ترتیب ۸۴٫۷ و ۵۹٫۴ درصد را حذف کردند. نتایج آزمون آماری نشان داد که اثر پارامتر زمان بر حذف رنگ موثر می باشد (P<0.001).
نتیجه گیری: روش UV/H2O2/O3 در مقایسه با روش های دیگر مورد مطالعه موثرترین فرآیند رنگ بری را دارا می باشد که دلیل موثر بودن آن حضور هم زمان چند اکساینده قوی و اثر تشدیدکنندگی آنها از طریق تولید بیشتر رادیکال های فعال هیدروکسیل (OH0) می باشد.