مقاله بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۵۷ تا ۷۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرام سازی بنسون
مقاله خستگی
مقاله همودیالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوشان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی فر نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در اثر فرآیند مزمن بیماری و درمان طولانی مدت دیالیز دچار خستگی می شوند. با توجه به مشکلات و عوارض زیاد ناشی از دارو درمانی، استفاده از روش های غیر دارویی که بتوانند باعث کاهش خستگی بیماران همودیالیزی شوند، منطقی به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار است. جامعه پژوهش را ۶۵ بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار تشکیل می دهند. بیماران بر اساس معیارهای ورود و خروج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس با استفاده از روش تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل (۳۲نفر) و مداخله (۳۳ نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله تمرینات آرام سازی بنسون را به مدت ۱۵ دقیقه دو بار در روز طی مدت یک ماه انجام دادند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه خلاصه شده سنجش خستگی (BFI) بود، در سه نوبت قبل از مداخله، ۲ هفته بعد و در پایان هفته چهارم در دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی، کای اسکوئر و تی مستقل و معادلات برآورد تعمیم یافته با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۱٫۵ و SAS نسخه ۹٫۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار خستگی در گروه مداخله قبل از آرام سازی بنسون
۶٫۹۷±۰٫۸۴، دو هفته بعد ۵٫۲۵±۱٫۰۷ و چهار هفته بعد ۳٫۹۲±۱٫۱۱ بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین امتیازات خستگی نمونه های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.01).
نتیجه گیری: آرام سازی بنسون می تواند با توجه هزینه کم، ایمنی و سادگی آن به عنوان درمان مکمل برای کاهش خستگی در بیماران همودیالیزی مورد استفاده قرار گیرد.