مقاله بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری تحول آفرین
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله شرکت ملی نفت ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرکمالی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: چوپانی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: حیات علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف «بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران» به روش توصیفی – علی صورت گرفته است. تعداد ۹۷ نفر از کارشناسان واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران از طریق روش سرشماری کامل انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس، آوالیو و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران (۱۹۹۰) می باشد که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب ۰٫۸۹ و ۰٫۷۸ بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان از آن بود که بین رهبری تحول آفرین و مولفه های آن (ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ملاحظه گری، نفوذ آرمانی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مولفه های رهبری تحول آفرین با مولفه های رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی) رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر دارد.