مقاله بررسی تاثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رقابت اسپرم بر تنوع ژنتیکی نتاج قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله رقابت اسپرم
مقاله ریزماهواره ها
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله لقاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادیان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان شکوه سعید
جناب آقای / سرکار خانم: محقق دولت آبادی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: گرجی پور عین اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، با استفاده از اختلافات موجود میان خصوصیات کیفی اسپرم مولدین قزل آلای رنگین کمان، تاثیر شاخص های: تعداد و مدت زمان تحرک اسپرم بر موفقیت رقابت پذیری اسپرم بررسی شد. برای اجرای آزمایش تعداد سه قطعه ماهی نر و یک قطعه مولد ماده نیاز بود که این مولدین از میان گله مولدین چهار ساله انتخاب شدند. نسبت لاروهای حاصل از مولدین نر مختلف با استفاده از تجزیه و تحلیل جایگاه های ریزماهواره (دو جایگاه) مشخص گردید. لاروهای حاصل از نر شماره ۲ در این آزمایش غالب بودند. میزان مشارکت این مولد در تولید نتاج حاصله بر اساس آنالیز فراوانی آللی دو جایگاه OMM1036 و Ocl8 به ترتیب ۵۶ و ۴۸ درصد بود. انگشت نگاری DNA با استفاده از ریزماهواره ها نشان داد که مدت زمان تحرک اسپرم عامل تعیین کننده ای در موفقیت رقابت اسپرم ها بود. هیچ گونه ارتباطی میان میزان موفقیت لقاح و تعداد نسبی اسپرم و مدت زمان تحرک اسپرم مشاهده نشد. همبستگی بین تراکم اسپرم با میزان مشارکت مولدین در تولید نتاج منفی و معنی دار بود (n=30، r=0.915، P=0.01). نتایج نشان داد که مدت زمان تحرک اسپرم به عنوان عاملی کلیدی در موفقیت رقابت اسپرم در قزل آلای رنگین کمان مطرح است. در هر دو گروه تیمارهای تک والدی و مختلط، زمانی که میزان مناسب اسپرم به ازای تخمک ها (۱۰۷) استفاه شد، درصد موفقیت لقاح بالا (>%95) بود و موفقیت لقاح به استفاده از اسپرم یک یا چند ماهی نر بستگی نداشت (P>0.05).