مقاله بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی سازمان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله سیستم اطلاعاتی
مقاله نوآوری در فناوری اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: خنیفر حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه در دهه گذشته، تحقیق در زمینه رفتارهای شهروندی سازمانی در حوزه های مختلف، به طور چشمگیری گسترش یافته است، اما درباره رفتارهای شهروندی سازمانی در حوزه سیستم های اطلاعاتی شناخت اندکی وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی سازمان است. مدل تحقیق روابط ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی، یعنی نوع دوستی، وظیفه شناسی، ادب، حسن شهروندی و جوانمردی، و متغیرهای موفقیت سیستم های اطلاعاتی از جمله کیفیت اطلاعات، بازده کاری و نوآوری در فناوری اطلاعات پیشنهاد شد. ابزار پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سازمان های تولیدی و خدماتی است که سیستم های اطلاعاتی در پیشبرد اهداف سازمان به کار می گیرند. نمونه ای به روش نمونه گیری در دسترس در دو مرحله انتخاب شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی / همبستگی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام گرفت. ابتدا، مدل اندازه گیری بررسی شد. سپس، مدل مفهومی تحقیق در جامعه آماری برازش شد. طبق نتایج تحلیل مسیر در مدل تحقیق، تمامی روابط تایید شد، بجز تاثیر نوع دوستی و ادب بر بازده سیستم که معنادار تشخیص داده نشد. در نهایت، مدل نهایی تحقیق طراحی شد و پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق مطرح شد.