مقاله بررسی تاثیر رضایت و سهولت استفاده از وب سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مثبت در خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رضایت و سهولت استفاده از وب سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مثبت در خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کسب و کار الکترونیک
مقاله بانکداری اینترنتی
مقاله وفاداری مشتریان
مقاله تبلیغات دهان به دهان
مقاله مدلسازی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگریز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی نصیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه رقابت در دنیای کسب و کار الکترونیک به طور فراینده ای در حال افزایش است. به همین دلیل مدیران این کسب و کارها بویژه بانکها، وفاداری مشتریان و تبلیغات مثبت دهان به دهان آنها را بعنوان دو هدف اصلی خود مد نظر قرار داده اند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی هر دوی این مفاهیم در قالب مدل مفهومی جدید می باشد. جهت تحقیق این هدف، با استفاده از پرسشنامه نظرات ۳۸۸ نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک ملت در استان زنجان جمع آوری گردید. با استفاده از تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری در لیزرل فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که قابلیت استفاده از وب سایت بانک ملت تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتریان دارد. همچنین نتایج نشانگر این بود که رضایت مشتریان از بانکداری اینترنتی، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان آنها را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بانکها بایستی سهولت استفاده از وب سایت و همچنین شناسایی نیازهای مشترین آن لاین خود را مورد توجه قرار دهند تا از این رهگذر سود خود را حداکثر نماید.