مقاله بررسی تاثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب مکمل از صفحه ۲۰ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت ویژه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رایحه درمانی
مقاله پرستار
مقاله دقت
مقاله نعناع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده اصل نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: ولیان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رشته پرستاری، به عنوان یکی از حرفه های استرس آور شناخته شده است. به علت حساسیت بالای این رشته، هر گونه بی دقتی و خطا، خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی را برای بیمار، خانواده ها و کشور ایجاد کرده و بار اقتصادی مراقبت های سلامتی را افزایش می دهد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۳۲ پرستار زن شاغل در بخش های مراقبت ویژه که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. هر یک از پرستاران در دو روز مجزا و به صورت تصادفی، تحت رایحه درمانی با اسانس نعناع و آب (پلاسبو) قرار گرفتند. قبل و بعد از هر مداخله از شرکت کنندگان خواسته شد آزمون دقت بوناردل را انجام دهند. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16و آزمون آماری تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار تغییرات دقت پرستاران (قبل و بعد از مداخله) در استفاده از اسانس نعناع ۸٫۴۴±۴٫۶۵، و پلاسبو ۱٫۰۷±۱٫۸۰ بوده است. تغییرات میزان دقت در استفاده از اسانس نعناع به طور معنی داری بیشتر از پلاسبو بوده است (p<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه رایحه نعناع اثرات مثبتی بر روی سطح دقت پرستاران داشته است و می توان از این رایحه در بهبود سطح دقت پرستاران استفاده کرد.