مقاله بررسی تاثیر راه اندازی زودهنگام بر روی شدت سردرد در دوره حاد پس از عمل در بیماران تحت سزارین الکتیو با بیهوشی اسپاینال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۸۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر راه اندازی زودهنگام بر روی شدت سردرد در دوره حاد پس از عمل در بیماران تحت سزارین الکتیو با بیهوشی اسپاینال
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارین
مقاله بیهوشی اسپاینال
مقاله سردرد
مقاله راه اندازی پس از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صدری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: داهی مستانه
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از مشکلات بیماران در دوره پس از عمل جراحی در مواردی که تحت بیهوشی اسپاینال قرار گرفته اند، وقوع سردرد پس از عمل جراحی است. این مطالعه جهت تاثیر راه اندازی زودهنگام بر بروز سردرد پس از عمل، در بیمارانی که با استفاده از بیهوشی اسپاینال سزارین شده اند در بیمارستان آیت اله طالقانی و در طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹ انجام شد.
روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده، ۸۰ مادر باردار کاندید سزارین با بیهوشی اسپاینال در ۲ گروه ۴۰ نفری تقسیم شدند: گروه اول راه اندازی در ۹ ساعت پس از انجام اسپاینال و گروه دوم، راه اندازی در ۱۸ ساعت. دو گروه از نظر شدت سردرد و میزان و نوع درمان های ضد سردرد با هم مقایسه شدند. از برنامه آماریSPSS  ویرایش ۱۱ برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: دو گروه از نظر متغیرهای زمینه ای (سن، وزن، قد، مدت زمان جراحی و مدت زمان بلوک حسی پس از اسپاینال) با هم اختلاف نداشتند. همچنین، شدت سردرد پس از عمل ((P=0.1 و نوع و میزان کاربرد درمان های ضد سردرد در دو گروه یکسان بود (P=0.3).
نتیجه گیری: راه اندازی زودهنگام در مقایسه با راه اندازی در زمان متداول، باعث کاهش شیوع سردرد پس از بیهوشی اسپاینال در سزارین نمی شود؛ اگرچه ممکن است راه اندازی زودهنگام منافع دیگری برای مادران داشته باشد.