مقاله بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر درمان کودکان دختر مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۵۲ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر درمان کودکان دختر مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله اینتروال
مقاله بیش فعالی
مقاله نقص توجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: عصاریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عطوف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عکاشه نگار
جناب آقای / سرکار خانم: عکاشه گودرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلال بیش فعالی و نقص توجه (ADHD)، از اختلالات شایع روانپزشکی کودکان است و ممکن است به فرآیند تحول استعدادهای ذهنی و مهارت های اجتماعی عاطفی کودک آسیب وارد کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر کودکان دختر مبتلا به ADHD مقطع ابتدایی شهرستان کاشان بود.
مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مبتلا به ADHD مقطع ابتدایی شهرستان کاشان در سال ۹۰ – ۱۳۸۹ انجام شد. بدین منظور ابتدا پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) که با توجه به ملاک های تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV) تدوین شده است، توسط معلمان و والدین دانش آموزان تکمیل گردید، سپس تعداد ۳۰ نفر دارای بالاترین اختلال بیش فعالی، به صورت هدفمند انتخاب شده و با روش بلوک های تصادفی در گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی در یک برنامه تمرینی هوازی اینتروال دویدن، به مدت ۱۲ هفته و هر هفته ۳ جلسه با شدت ۶۰ تا ۸۵ درصد ضربان قلب بیشینه به تمرین پرداختند. برای ارزیابی اثربخشی تمرینات در دو گروه از آنالیز کوواریانس استفاده شد.
نتایج: دوازده هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر درمان و کاهش نشانگان ADHD در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تاثیر معنی داری داشت (P<0.001).
نتیجه گیری: فعالیت اینتروال هوازی می تواند به عنوان یک روش غیرتهاجمی و غیردارویی تاثیر مثبتی بر کاهش علائم کودکان دارای ADHD داشته باشد.