مقاله بررسی تاثیر دریافت فلومازنیل پس از آموزش بر فراموشی القایی توسط باکلوفن در مدل احترازی غیرفعال موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دریافت فلومازنیل پس از آموزش بر فراموشی القایی توسط باکلوفن در مدل احترازی غیرفعال موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه احترازی
مقاله باکلوفن
مقاله فلومازنیل
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صریحی عبدالرحمن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: میرازی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: کمکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باکلوفن آگونیست گیرنده گابا – ب و فلومازنیل آنتاگونیست گیرنده های بنزودیازپینی می باشد که در ورود کلر از طریق گیرنده های گابا تسهیل ایجاد می نماید. هدف این مطالعه بررسی اثر فلومازنیل بر فراموشی القایی توسط باکلوفن در مدل حافظه احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بود.
مواد و روش ها: ۴۹ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (۲۵۰-۲۰۰ گرم) به ۷ گروه ۷ سری به طور تصادفی تقسیم گردیدند که شامل گروه های زیر بودند: کنترل شوک دیده، شوک ندیده و بدون دارو و گروه های دریافت کننده باکلوفن (۱۰ mg/kg I.P.) و فلومازنیل (۰٫۵ mg/kg I.P) به تنهایی و بالاخره سه گروه دریافت کننده باکلوفن که به ترتیب فلومازنیل را نیز در زمان های ۵، ۹۰ و  360دقیقه پس از آموزش در یافت کردند. موش ها توسط دستگاه احترازی غیرفعال آموزش داده شدند و ۴۸ ساعت بعد آزمون به خاطرآوری انجام شد. زمان تاخیر اولین ورود (STL)، زمان باقی ماندن در اتاق تاریک و تعداد ورود به اتاق تاریک، در مورد هر یک از موش ها ثبت گردید.
نتایج: نتایج مطالعه حاضر اثرات القاء فراموشی باکلوفن را تایید نمود. فلومازنیل به تنهایی اثری بر حافظه احترازی غیرفعال نداشت؛ هر چند ۹۰ دقیقه بعد از آموزش توانست فراموشی القاء شده توسط باکلوفن را مهار کند.
نتیجه گیری: فلومازنیل قادر است اثر مهاری باکلوفن را آنتاگونیزه نماید. احتمالا با بالا رفتن غلظت فلومازنیل، این ترکیب از طریق اثر بر گیرنده های گابا – ب می تواند اثر ماندگاری حافظه را بیشتر نماید.