مقاله بررسی تاثیر دریافت سویا بر سطح لپتین سرم در یک کارآزمایی بالینی متقاطع در زنان مبتلا به سندرم متابولیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۰۷ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دریافت سویا بر سطح لپتین سرم در یک کارآزمایی بالینی متقاطع در زنان مبتلا به سندرم متابولیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله لپتین
مقاله سندرم متابولیک
مقاله زنان یائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ممکن است مصرف سویا بر سطح سرمی لپتین موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف سویا بر سطح لپتین سرم در زنان یائسه مبتلا به سندرم متابولیک است.
روش ها: در این کارآزمایی بالینی متقاطع ۴۲ زن مبتلا به سندرم متابولیک شرکت کردند. سپس افراد به یکی از گروه های زیر به مدت ۸ هفته تقسیم شدند. گروه شاهد که رژیم غذایی DASH (Dietary approaches to stop hypertension)، گروهی که رژیم غذایی پروتئین سویا و گروهی که رژیم غذایی دانه سویا دریافت کردند. سطح لپتین سرم به روش ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay)) اندازه گیری شد.
یافته ها: در طول سه مرحله مداخله تغییر معنی داری در وزن دیده نشد. همچنین تفاوت معنی داری بین مقادیر نهایی غلظت لپتین سرم بعد از استفاده از این رژیم های غذایی مشاهده نگردید (میانگین هندسی ± انحراف معیار: ۱۶٫۹±۲٫۵ ng/mL در گروه شاهد، ۱۶٫۱±۱٫۶ ng/mL در گروه پروتئین سویا و ۱۵٫۹±۱٫۷ ng/mL در گروه دانه سویا). مقایسه درصد تغییرات سطح سرمی لپتین در گروه پروتئین سویا و دانه سویا نسبت به گروه شاهد نشان داد که رژیم های حاوی سویا اثری در تغییرات سطح لپتین نداشتند.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که پروتئین و دانه سویا تاثیری بر وزن و سطح لپتین سرم در زنان یائسه مبتلا به سندرم متابولیک ندارد.