مقاله بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله درمان شناختی
مقاله درمان رفتاری
مقاله ناباروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کیمیایی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی مغانی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: محرری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی اندیشه
جناب آقای / سرکار خانم: خانقائی راشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به شیوع ناباروری در جامعه و مشکلات روان شناختی ناشی از آن مانند افسردگی و اضطراب که بر زندگی افراد نابارور تاثیرگذار است، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر افسردگی زنان نابارور انجام شد.
روش کار: این مطالعه مداخله ای در سال ۱۳۹۰ بر روی ۳۰ زن نابارور مراجعه کننده به بیمارستان ناباروری منتصریه شهر مشهد انجام شد و بیماران پرسش نامه افسردگی بک و همیلتون را تکمیل کردند. سپس به دوگروه کنترل و آزمون تقسیم شدند و برای گروه آزمون ۱۰ جلسه درمان هفتگی درمان شناختی رفتاری (CBT) اجرا شد. تمام افراد در پس آزمون، مجددا پرسش نامه های افسردگی بک و هامیلتون را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون کوواریانس انجام شد. سطح معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گفته شد.
یافته ها: روشCBT بر افسردگی زنان نابارور گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد، تاثیر معنی داری داشت (p<0.001،F=35.37 ).
نتیجه گیری: درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود افسردگی و کاهش مشکلات روان شناختی زنان نابارور موثر است.