مقاله بررسی تاثیر درجه حرارت در تغییر جنسیت ماهی دم شمشیری گونه Xiphophours helleri تحت شرایط آکواریوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر درجه حرارت در تغییر جنسیت ماهی دم شمشیری گونه Xiphophours helleri تحت شرایط آکواریوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی دم شمشیری
مقاله دما
مقاله نرسازی
مقاله شاخص رشد ویژه ماهی (SGR) ،درصد افزایش وزن (BWI) و فاکتور وضعیت (CF)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیله چی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی نوسانات دمایی بر نر سازی ماهی دم شمشیری نژاد قرمز پرچمی Xiphophours helleri در محیط آکواریوم در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۷ انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد ۱۲۰ عدد ماهی ۱۰ روزه دم شمشیری (که هنوز جنسیتشان معلوم نشده بود) در ۴ تیمار با دماهای ۲۱، ۲۴، ۲۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد در ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گذشت ۶ هفته جنسیت آن ها بر اساس شکل ظاهریشان تعیین شد (طویل شدن شعاع های پایینی باله دمی در نرها که اسم معمول ماهی یعنی «دم شمشیری» نیز از آن گرفته شده است). آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار Spss، تست Tukey و آزمون One way ANOVA و ضریب معناداری P<0.05 انجام شد. بر این اساس در اندازه گیری طول و وزن نهایی اختلاف معنی داری (p<0.05) مشاهده نشد. کم ترین و بیشترین رشد طولی و وزنی به ترتیب در تیمار ۱ (۲۱oc، ۸۴٫ سانتی متر و ۳۰، ۰ گرم)، تیمار ۳ (۲۷oc، ۹۸، ۲ سانتی متر و ۳۴، ۰ گرم)، تیمار ۲ (۲۴oc، ۰۵، ۳ سانتی متر و ۳۳، ۰ گرم) سانتی متر و ۰٫۳۳گرم) و تیمار ۴ (۳۰oc، ۰۴، ۳ سانتی متر و ۳۶، ۰ گرم) مشاهده شد. در بررسی تیمارها از نظر تعیین جنسیت CF، SGR BWI تیمار ۱ با دمای ۲۱oc با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد. بیشترین نر سازی در تیمار ۴ با دمای۳۰oc (%70) و کم ترین نر سازی در تیمار ۱ با دمای ۲۱oc (%46.6) مشاهده شد.