مقاله بررسی تاثیر دارچین بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر دارچین بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله دارچین
مقاله طب مکمل
مقاله هموگلوبین گلیکوزیله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: تولیت مریم
جناب آقای / سرکار خانم: امامی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: برکچی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: امامی مقدم زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سراسر دنیا، شیوع دیابت نوع ۲ به سرعت در حال افزایش است. علیرغم درمان های متعددی که برای این بیماران وجود دارد هنوز این بیماران بخوبی کنترل نمی شوند. با توجه به بررسی مطالعات مشابه، اطلاعات ضد و نقیض در زمینه تاثیر دارچین در کاهش قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله وجود دارد، لذا این مطالعه با هدف تاثیر دارچین بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع ۲ صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، ۷۱ بیمار دیابتی نوع ۲ با نمونه گیری آسان در مطالعه وارد شده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه (۳۵ نفر دارچین و ۳۶ نفر دارونما) قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل عدم بارداری و شیردهی، HbA1c بیشتر از ۷ و FBS بین ۱۴۰ تا ۲۵۰ و عدم استفاده از انسولین جهت درمان دیابت بود. به بیماران گروه مداخله علاوه بر درمان عادی روزانه یک گرم دارچین به مدت ۶۰ روز و به گروه دارونما نیز به مدت مشابه دارونما (سلولز میکروکریستالین) داده شد. میزان هموگلوبین گلیکوزیله روز اول و دو ماه بعد اندازه گیری شد. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، t مستقل و t زوج انجام شد.
یافته ها: دو گروه از لحاظ مشخصات فردی، BMI، HbA1c و FBS تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین سنی واحدهای پژوهش ۵۴٫۳±۸٫۹ سال بود میانگین و انحراف معیار HbA1c قبل و بعد از مداخله در گروه دارچین به ترتیب (۸٫۹±۱٫۷، ۸٫۹±۱٫۶) و در گروه دارونما (۸٫۴±۱٫۴، ۸٫۳±۱٫۳) بود. اختلاف معنی داری در میزان هموگلوبین گلیکوزیله بین دو گروه دارچین و دارونما در روز اول و ۶۰ روز بعد از مداخله مشاهده نشد (p=0.870).
نتیجه گیری: در این مطالعه، با مصرف یک گرم دارچین به مدت ۶۰ روز هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع ۲ کاهش نیافت. اما پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری با مقدار بالاتر دارچین و مدت مصرف طولانی تر انجام شود.