مقاله بررسی تاثیر خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسجام خانوادگی
مقاله بوم شناسی انسانی
مقاله آسیب زایی محله
مقاله مواد مخدر
مقاله کنترل خانوادگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: علی بابایی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر تلاش دارد تا با اتکاء به تئوریهای کنترل اجتماعی، یادگیری و بوم شناسی انسانی به بررسی تاثیر آسیب زایی محله، کنترل خانوادگی، انسجام خانوادگی، حساسیت خانواده به مصرف مواد مخدر توسط فرزندان، و تاثیر داشتن دوستان کجرو بر مصرف مواد مخدر بپردازد. جامعه آماری این مطالعه نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۹ مراکز شهرستان های استان مرکزی و حجم نمونه ۴۰۰۰ بوده، اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر دوستان کجرو و دارای تجربه مصرف مواد مخدر بیش از سایر عوامل بوده است. متغیر انسجام فقط بطور مستقیم تاثیرگذار بوده و تاثیر آسیب زایی محله عمدتا از طریق دوستان و تاثیر مستقیم آن اندک بوده است.