مقاله بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت اجتماعی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله زن سرپرست خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی حاجی بکنده سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دایره شمول موضوعات آن هر روز فراگیرتر می شود. به طور کلی در بحث سلامت اجتماعی، انسان به تنهایی مطرح نیست، بلکه آنچه مورد نظر است پدیده هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه و سیستم او تاثیر می گذارند. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار پرداخته شده است.
روش تحقیق توصیفی و تحلیل همبستگی به روش پیمایشی صورت پذیرفته و تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه ساختاری با استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه ۵۵۰۰ نفر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهر تهران هستند. برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۴۰ نفر از جامعه آماری انتخاب شده اند. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند و از آزمون های کندال تای بی و گاما برای همبستگی های سطح ترتیبی در جداول متقاطع توافقی و همچنین تحلیل چند متغیره رگرسیونی استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از این است که هر چه زنان سرپرست خانوار از حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند، متناسب با آن از سلامت اجتماعی بالاتری نیز برخوردار بوده اند. همین رابطه بین مولفه های سه گانه حمایت اجتماعی (عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی) و سلامت اجتماعی نیز دیده می شود.