مقاله بررسی تاثیر حفاظتی ان استیل سیستئین بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر حفاظتی ان استیل سیستئین بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت شنوایی ناشی از صدا
مقاله پاسخ شنیداری ساقه مغز
مقاله ان استیل سیستئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی کاشانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حنانی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: صباحی بیدگلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهدشتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صابری حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو ناشی از تشکیل رادیکال های آزاد، نقش مهمی در ایجاد افت شنوایی ناشی از صدا ایفا می کند. این موضوع فرضیه های مختلفی در خصوص پیشگیری های بیوشیمیایی از این عارضه را مطرح نموده است. این مطالعه با هدف تعیین اثر ان استیل سیستئین (NAC) به عنوان یک آنتی اکسیدان، بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوش انجام شد.
روش بررسی: دریک پژوهش تجربی، ۲۴ سر خرگوش سفید نر و بالغ در ۴ گروه شامل: ۱- گروه کنترل؛ ۲- گروه در معرض صدا (۱۰۰dB صدای اکتا و باند با مرکزیت ۴۰۰۰Hz به مدت ۴۰ ساعت)؛ ۳- گروه در معرض صدا با دریافت دارو (۳۲۵mg/kg روزانه، تزریق صفاقی) و ۴- گروه بدون مواجهه با دریافت دارو قرار گرفتند. شنوایی خرگوش ها در سه مرحله با استفاده از روش بررسی امواج حاصل از پتانسیل برانگیخته ساقه مغز (ABR) ارزیابی شد. برای مقایسه گروه ها با یکدیگر از آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی استفاده شد، و p<0.05 در تمامی آزمون ها معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: متوسط تغییرات آستانه برای گروه در معرض صدا با دریافت دارو در فرکانس های (۱، ۲، ۴ و ۸kHz) یک ساعت پس از آخرین مواجهه به ترتیب برابر با ۱٫۶۳±۱۶٫۶۶، ۱٫۷۵±۲۱٫۶۶، ۲٫۳۴±۳۳٫۵۰ و ۳۹٫۳۳±۲٫۲۵dB ثبت شد، که از مقادیر مشابه در گروه در معرض صدا، به طور معنی داری کمتر بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد ان استیل سیستئین قادر است اثر حفاظتی مناسبی در برابر افت شنوایی ناشی از صدا ایجاد کند.