مقاله بررسی تاثیر جهت ترومای سر و حجم پیاز بویایی در بیماران آنوسمیک بعد از تروما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جهت ترومای سر و حجم پیاز بویایی در بیماران آنوسمیک بعد از تروما
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجم پیاز بویایی
مقاله آنوسمی
مقاله ترومای سر
مقاله آستانه بویایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچی سمیره
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده سراج جلال
جناب آقای / سرکار خانم: شریف کاشانی شروین
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آنوسمی یکی از مهم ترین علایم بیماران پس از ضربه به سر است که کیفیت زندگی بیماران را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهد و در ۳۰% از موارد ضربه سر دیده می شود. آنوسمی هم چنین یکی از موارد شایع ارجاع بیماران پس از ضربه سر از پزشکی قانونی به مراکز تخصصی گوش و حلق و بینی می باشد. در این مطالعه هدف ما بررسی تاثیر جهت ضربه وارده به سر بر حجم پیاز بویایی بیماران آنوسمیک بعد از تروما بود.
روش بررسی: تعداد ۲۸ بیمار آنوسمیک بعد از تروما (مورد) و ۳۷ نفر بدون سابقه ترومای سر و بدون شکایتی از مشکلات بویایی (شاهد) از نظر سن، جنس، حجم پیاز بویایی، زمان ضربه سر، محل ضربه سر، جهت ضربه سر و آستانه بویایی ارزیابی شدند. برای اندازه گیری حجم پیاز بویایی از MRI مغز کورونال بدون کنتراست و برای سنجش بویایی از تست های آستانه بویایی و شناسایی بوها استفاده شد.
یافته ها: حجم پیاز بویایی اندازه گیری شده در گروه مورد پایین تر از حجم پیاز بویایی گروه شاهد بود. در موارد با ترومای سر قدامی (فرونتال) حجم پیاز بویایی به طور معنی داری پایین تر از موارد با ترومای خلفی (اکسی پیتال) بود (P=0.02). حجم پیاز بویایی در سمت ضربه نیز کاهش معنی داری نسبت به سمت مقابل ضربه داشت (P=0.01).
نتیجه گیری: جهت ضربه سر بر روی حجم پیاز بویایی بیماران آنوسمیک بعد از تروما تاثیر واضحی دارد. به طوری که در موارد با ترومای سر قدامی نسبت به ترومای سر خلفی و نیز در سمت موافق جهت ضربه نسبت به جهت مخالف ضربه حجم پیاز بویایی به طور معنی داری کم تر است. البته مطالعات بیش تری در این زمینه مورد نیاز می باشد.