مقاله بررسی تاثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت جنسی
مقاله عملکرد جنسی
مقاله کولپورافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمینی بی بی حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امامی مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سفیدگران آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از جمله عواملی که باعث اختلال در عملکرد جنسی می شود، پرولاپس ارگان های لگنی و بی اختیاری ادراری است. عمل جراحی کولپورافی قدامی و خلفی از روش های درمانی اصلاح این مشکلات است. با توجه به افزایش متقاضیان این عمل، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان انجام شد.
روش کار: این مطالعه هم گروهی و گذشته نگر، در سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بر روی ۱۰۰ زن داوطلب عمل جراحی کولپورافی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی مشهد انجام شد. افراد به دو گروه مساوری تقسیم شدند. گروه یک، داوطلب انجام عمل کولپورافی بودند و گروه دو، عمل کولپورافی را حداقل در ۶ ماه گذشته انجام داده بودند. از دو گروه خواسته شد تا فرم های مشخصات فردی، مقیاس خشنودی زناشویی، عملکرد جنسی، رضایت جنسی و فرم سنجش افسردگی، استرس و اضطراب را تکمیل کنند. نوع عمل جراحی برای تمام واحدهای پژوهش یکسان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۸) استفاده شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین رضایت جنسی زنان و عمل کولپورافی، ارتباط معنی داری وجود داشت (
p=0.033) به گونه ای که رضایت جنسی بعد از عمل، ۱۸ درصد کاهش یافت. ۱۶ نفر (۳۲%) از زنان بعد از عمل کولپورافی از نزدیکی دردناک و ۲۵ نفر (۵۰%) از تنگی واژن شکایت داشتند، با این حال عملکرد جنسی زنان بعد از عمل تغییری نداشت (p=0.189) و نمره عملکرد جنسی در ابعاد میل (p=0.578)، برانگیختگی (p=0.470) و ارضاء (p=0.408) تفاوت معنی داری با قبل از عمل نداشت. بی اختیاری استرسی ادرار بعد از کولپورافی کاهش یافت.
نتیجه گیری: اگرچه کولپورافی باعث بهبود بی اختیاری استرسی در زنان می شود ولی رضایت جنسی را کاهش می دهد و بر عملکرد جنسی نیز تاثیری ندارد. لذا بهتر است که عمل کولپورافی فقط برای اهداف درمانی و در مواردی که علائم شدید، غیر قابل تحمل و بی اختیاری استرسی ادرار وجود دارد، استفاده شود.