مقاله بررسی تاثیر جایگاه گوشی بر آستانه های ادیومتری صوت خالص در محدوده فرکانسی مرسوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جایگاه گوشی بر آستانه های ادیومتری صوت خالص در محدوده فرکانسی مرسوم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادیومتری صوت خالص
مقاله جایگاه گوشی
مقاله آستانه شنوایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمیل شوشتری سحر
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پورجاوید علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری میمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بدون شک ادیومتری صوت خالص از پایاترین آزمون های موجود جهت بررسی مشکلات سیستم شنوایی است. جایگاه گوشی، از جمله عواملی است که تاثیر زیادی بر ارزیابی دقیق آستانه ها دارد. پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر جایگاه گوشی بر آستانه های ادیومتری صوت خالص در محدوده فرکانسی مرسوم انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی حاضر، ۵۰ فرد بزرگسال (۲۵ زن و ۲۵ مرد) ۲۵-۱۸ ساله به صورت تصادفی ساده، انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تمام افراد تاریخچه گیری، اتوسکوپی و تمپانومتری گرفته شد و سپس آستانه های شنوایی آن ها در محدوده فرکانسی مرسوم (با گام های ۵ و ۱ دسی بل) در هر دو گوش تعیین گردید. گوشی مربوط، یک بار توسط فرد آزمایشگر و بار دیگر توسط فرد آزمایش شونده بر روی گوش ها قرار داده شد و آستانه های شنوایی افراد به روش نزولی کسب و ثبت گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون Paired t استفاده شد.
یافته ها: تفاضل آستانه های حاصل از تغییر جایگاه گوشی در تمام فرکانس های مورد ارزیابی در هر دو گوش از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: جایگاه گوشی بر آستانه های شنوایی در فرکانس های مرسوم تاثیرگذار بود و به همین دلیل توصیه می گردد که در ارزیابی های بالینی، جایگذاری گوشی در هر شرایطی توسط شنوایی شناس مربوط صورت پذیرد.