مقاله بررسی تاثیر جانشین پوستی تهیه شده از کشت هم زمان کراتینوسیت و فیبروبلاست روی داربست کلاژنی در ترمیم زخم پوست موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر جانشین پوستی تهیه شده از کشت هم زمان کراتینوسیت و فیبروبلاست روی داربست کلاژنی در ترمیم زخم پوست موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیبروبلاست
مقاله کراتینوسیت
مقاله داربست کلاژنی
مقاله ترمیم زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی راد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا نریمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش انواع زخم ها و عوارض شناخته شده آن ها و عدم درمان ناکافی روش های درمانی متداول و گزارش هایی از موفقیت استفاده از جانشین های پوستی تهیه شده از کشت هم زمان کراتینوسیت و فیبروبلاست روی داربست کلاژنی و عدم گزارشی از تجربه آن در ایران، این تحقیق با انتقال جانشین پوستی ساخته شده روی زخم تجربی ایجاد شده در موش صحرایی انجام گرفت.
روش بررسی: این تحقیق به روش تجربی روی پنج سر موش صحرایی سفید نر نژاد ویستار با ایجاد ده زخم به ابعاد ۲×۲ سانتی متر مربع روی پشت آن ها، در گروه تجربی با استفاده از جانشین پوستی و در گروه شاهد بدون هیچ مداخله ای صورت گرفت. زخم ها پس از ده روز پیگیری شدند و وضعیت ترمیم با شاخص های کیفی میزان ترمیم، واسکولاریزاسیون و شدت فیبروز و نکروز و نیز با شاخص های کمی ضخامت لایه اپیتلیال، تعداد فولیکول مو و بررسی تعداد فیبروبلاست، کراتینوسیت، لنفوسیت و نوتروفیل بررسی و وضعیت آن ها در دو گروه با آزمون های دقیق فیشر،t-test   Mann-Whitney U Test ومورد قضاوت قرار گرفت.
یافته ها: در تمامی شاخص های مورد بررسی، وضعیت ترمیم زخم گروه تجربی بهتر از گروه شاهد بود و از نظر شدت فیبروز بالای ۵۰% گروه تجربی بهتر بود (p<0.05) و ضخامت لایه اپیتلیال در گروه شاهد ۲۰٫۴±۳۰٫۴ و در گروه تجربی ۷۳٫۸±۱۸۰٫۵ (p<0.01) و همینطور تعداد فیبروبلاست ها و کراتینوسیت ها در گروه تجربی بیشتر از شاهد بود (p<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که جانشین پوستی تهیه شده از کشت هم زمان فیبروبلاست ها و کراتینوسیت ها روی داربست کلاژنی و قرار دادن آن در محل زخم موجب بهبود روند ترمیم زخم می شود. با توجه به محدودیت های این تحقیق، مطالعات بیشتر را در این زمینه توصیه می کنیم.